Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (vị ngữ) (+ of)
  bị cướp đi
  be bereft of speech
  [bị cướp] mất khả năng nói
  bereft of hope
  mất hết hi vọng