Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cheerless /'t∫iəlis/  

 • Tính từ
  âm u, ảm đạm
  a cold, cheerless day
  một ngày giá rét ảm đạm

  * Các từ tương tự:
  cheerlessly, cheerlessness