Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cheerlessly /'t∫iəlisli/  

  • Phó từ
    [một cách] âm u, [một cách] ảm đạm