Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  thương tâm thống thiết
  pathetic cries for help
  những tiếng kêu cứu thương tâm
  (khẩu ngữ) không thỏa đáng, đáng khinh
  a pathetic attempt
  một vụ mưu hại đê tiện
  a pathetic excuse
  một lời bào chữa không thỏa đáng

  * Các từ tương tự:
  pathetic fallacy, pathetically, pathetics