Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (khẩu ngữ) (-ier; -iest)
    nhếch nhác
    a crummy little street in the worst part of town
    một đường phố nhếch nhác ở khu tồi tàn nhất trong thành phố