Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pathetically /pə'θetikli/  

  • Phó từ
    [một cách] thương tâm [một cách] thống thiết
    [một cách] không thoả đáng;[một cách] đáng khinh