Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [thuộc] bi kịch
  tragic actor
  diễn viên bi kịch
  bi thảm, thảm thương
  a tragic accident
  một tai nạn thảm thương

  * Các từ tương tự:
  tragical, tragically, tragicomedy, tragicomic, tragicomical