Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ill-omened /,il'əʊmend/  

  • Tính từ
    không may, xui