Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  nặng nề, làm tan tành
  a crushing defeat
  thất bại nặng nề
  uy hiếp, nhằm khuất phục
  a crushing look
  cái nhìn uy hiếp

  * Các từ tương tự:
  crushingly