Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

crushingly /'krʌ∫iŋli/  

  • Phó từ
    [một cách] nặng nề, [một cách] tan tành
    [một cách] uy hiếp; với ý định khuất phục