Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cơm, thịt (của trái cây)
  bột nhão sợi gỗ; bột giấy
  chất [nghiền] nhão
  reduce the garlic to a pulp
  nghiền tỏi thành một khối nhão
  beat somebody to a pulp
  giả cho ai một trận nhừ người
  (nghĩa xấu) sách báo giật gân rẻ tiền
  she writers pulp
  bà ta viết loại sách giật gân rẻ tiền
  pulp fiction
  tiểu thuyết giật gân rẻ tiền
  Động từ
  nghiền nhão ra; nhão bét ra

  * Các từ tương tự:
  pulp-engine, pulpar, pulper, pulpify, pulpiness, pulpit, pulpiteer, pulpous, pulpy