Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bục giảng kinh (trong nhà thờ)
  sự giảng kinh
  the pulpit
  giới tu sĩ

  * Các từ tương tự:
  pulpiteer