Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    vô giá trị, không ra gì
    a trashy novel
    cuốn tiểu thuyết vô giá trị