Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tủy (ở trong xương)
  cái cốt tủy
  the marrow of his statement
  cái cốt tủy trong lời tuyên bố của ông ta
  to the marrow
  thấu tới xương tủy
  I felt frozen to the marrow
  tôi cảm thấy lạnh thấu tới xương tủy
  Danh từ
  (Anh cũng vegetable marrow) (Mỹ cũng marrow squash)
  quả bí, bí (thịt quả bí làm món ăn)
  hạt đậu vuông

  * Các từ tương tự:
  marrowbone, marrowfat, marrowless, marrowy