Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

marrowbone /'mærəʊbəʊn/  

  • Danh từ
    xương có tủy [ăn được], xương ống