Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

marrowfat /'mærəʊfæt/  

  • Danh từ
    (cũng marrowfat pea)
    hạt đậu vuông