Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có tuỷ, đầy tuỷ
    (nghĩa bóng) đầy sinh lực, đầy nghị lực, mạnh