Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    làm nhàu (quần áo…); làm bù, làm rối (tóc)