Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  [làm] nhăn, [làm] cau lại
  chiếc áo dài nhăn ở vai
  mặt cháu bé cau lại và nó bắt đầu khóc
  pucker one's brow
  cau mày
  Danh từ
  nếp nhăn (ở quần áo)

  * Các từ tương tự:
  puckered, puckery