Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (cách viết khác scrunch)
  nhai, gặm
  con chó đang gặm khúc xương
  [làm cho] kêu lạo xạo
  feet crunch the gravel
  chân giẫm lên sỏi kêu lạo xạo
  tuyết đóng băng kêu lạo xạo dưới chân chúng tôi
  Danh từ
  (cách viết khác scrunch)
  (thường số ít) sự nhai, sự gặm; tiếng nhai, tiếng gặm
  tiếng lạo xạo
  if (when) it comes to the crunch; if (when) the crunch comes
  đến lúc quyết định; khi nước đến chân
  he always says he'll helpbut when it comes to the crunch, he does nothing
  anh ta luôn luôn bảo là sẽ giúp đỡ, nhưng khi nước đến chân anh ta chẳng làm gì cả

  * Các từ tương tự:
  crunchable, crunchy