Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    at this juncture
    trong lúc này, ở vào bước ngoặt này
    lúc này thật khó mà tiên đoán tương lai của công ty sẽ ra sao