Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự nối liền, sự gặp nhau
  mối nối, chỗ nối; chỗ gặp nhau (của các con đường...)
  (ngành đường sắt) ga đầu mối (nơi các đường xe lửa gặp nhau)

  * Các từ tương tự:
  junction box, junctional