Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều crises)
  sự khủng hoảng; cơn khủng hoảng
  economic crisis
  khủng hoảng kinh tế
  cabinet crisis
  khủng hoảng nội các
  cơn (bệnh) , sự lên cơn
  cardiac crisis
  cơn đau tim

  * Các từ tương tự:
  crisis-ridden