Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (+at) nhai rau ráu
    munch [at (on)] an apple
    nhai rau ráu một quả táo