Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

masticate /'mæstikeit/  

  • Động từ
    nhai (thức ăn)