Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số ít)
    phần cốt tử, phần khó khăn
    now we come to the crux of the problem
    bây giờ chúng ta tới điểm cốt tử của vấn đề