Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lamentable /'læməntəbl/  

 • Tính từ
  đáng thương, thảm thương
  a lamentable lack of fore-sight
  sự thiếu tiên liệu đáng thương

  * Các từ tương tự:
  lamentableness