Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thuộc ngữ) (cổ hoặc tu từ) rủi ro, bất hạnh
    a hapless fate
    một số phận rủi ro