Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  thương tâm; đáng thương hại
  a piteous sight
  một cảnh tượng thương tâm
  in a piteous condition
  trong một tình trạng đáng thương hại

  * Các từ tương tự:
  piteously, piteousness