Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    buồn rầu, ảm đạm; thê lương

    * Các từ tương tự:
    mournfully, mournfulness