Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

heartsick /'hɑ:tsik/  

  • Tính từ
    chán nản, thất vọng