Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mournfully /'mɔ:nfəli/  

  • Phó từ
    [một cách] buồn rầu, [một cách] ảm đạm;[một cách] thê lương