Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

calamitous /kə'læmitəs/  

  • Tính từ
    gây tai họa thảm khốc

    * Các từ tương tự:
    calamitously, calamitousness