Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

calamitousness /kə'læmitəsnis/  

  • Danh từ
    tính chất tai hại