Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  có sức tàn phá ghê gớm
  a devastating storm
  cơn bão có sức tàn phá ghê gớm
  gây choáng váng, làm rụng rời
  devastating criticism
  lời phê bình làm rụng rời
  (khẩu ngữ) rất hấp dẫn
  she looked very devastating
  cô ta trông rất hấp dẫn

  * Các từ tương tự:
  devastatingly