Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mournfulness /'mɔ:nflnis/  

  • Danh từ
    sự buồn rầu, sự ảm đạm; sự thê lương