Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disheartening /dis'hɑ:tniη/  

  • Tính từ
    làm mất hy vọng, làm ngã lòng

    * Các từ tương tự:
    dishearteningly