Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dishearteningly /dis'hɑ:tniηli/  

  • Phó từ
    [một cách] hết hy vọng, [một cách] ngã lòng