Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  hối tiếc
  a rueful look
  vẻ mặt hối tiếc

  * Các từ tương tự:
  ruefully, ruefulness