Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dispirited /di'spiritid/  

 • Tính từ
  chán nản, ngã lòng
  a dispirited expression
  vẻ mặt chán nản

  * Các từ tương tự:
  dispiritedly, dispiritedness