Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dispiritedly /di'spiritidli/  

  • Phó từ
    [một cách] chán nản, [một cách] ngã lòng