Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dispiritedness /di'spriritidnis/  

  • Danh từ
    sự chán nản, sự mất hăng hái, sự mất nhuệ khí