Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  xáo lộn
  don't disturb the papers on my desk
  đừng xáo lộn giấy tờ trên bàn tôi
  làm nhiễu loạn, phá vỡ (sự yên tĩnh…)
  không một âm thanh nào phá vỡ sự yên tĩnh của trời đêm
  làm lo lắng
  những triệu chứng làm lo lắng
  disturb the peace
  (luật học) gây ồn ào náo động

  * Các từ tương tự:
  disturbance, Disturbance term, disturbancy, disturbed