Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không làm cho an tâm, đáng lo

    * Các từ tương tự:
    unsettlingly