Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disturbance /di'stɜ:bəns/  

 • Danh từ
  sự làm náo động; cuộc náo động
  sự làm nhiễu loạn
  the noise of traffic is a continual disturbance
  tiếng ồn giao thông là một nguồn nhiễu loạn liên tục
  (tâm lý học) sự rối loạn tâm thần

  * Các từ tương tự:
  Disturbance term