Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intrusion /in'tru:ʒn/  

 • Danh từ
  (+ on, upon, into)
  sự xâm nhập, sự xâm phạm
  bài báo này là một sự xâm phạm nhục nhã vào đời sống riêng tư của tôi

  * Các từ tương tự:
  intrusional