Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

brouhaha /'bru:ha:ha:/  /bru:'ha:ha:/

  • Danh từ
    (khẩu ngữ)
    sự ồn ào náo động; sự ồn ào nhộn nhịp