Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hurly-burly /'hə:li bə:li/  

  • Danh từ
    cảnh ồn ào huyên náo; cảnh hỗn độn náo động