Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    chấn động
    chấn động núi lửa
    (nghĩa bóng) biến động
    biến động chính trị