Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thường số ít)
  sự huyên náo, sự om sòm
  kick up (makecreatea rumpus
  làm om sòm

  * Các từ tương tự:
  rumpus room